Obchodné podmienky

firmy FARMERS group s.r.o.

so sídlom: Třída Komenského 865/43, 69701 Kyjov

identifikačné číslo: 09118080

spisová značka C 117363/KSBR Krajský soud v Brně

na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na adrese www.farmers.sk.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodné spoločnosti FARMERS group s.r.o., se sídlom třída Komenského 865/43, 69701 Kyjov, Česká republika, identifikačné číslo: 09118080, spisová značkaC 117363/KSBR Krajský soud v Brně (ďalej len „Predávajúci“) sa upravujú v súlade s ustanoveniami § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len „kúpna zmluva“) uzavretá medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len„kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod prevádzkuje predávajúci na webovej stránke www.farmers.cz. (ďalej len„webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (dále jen „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky sanevzťahujú na prípady, ak osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnická osoba alebo osoba konajúca pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci nezávislého výkonu svojho povolania.

1.3. Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok, môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vypracované v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku

1.5. Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie zmluvných podmienok.

2. ÚČET UŽÍVATEĽA

2.1. Na základe registrácie kupujúceho na webovej lokalite môže kupujúci pristupovať k používateľskému rozhraniu. Kupujúci si môže vo svojom používateľskom rozhraní objednať tovar (ďalej len „účet užívateľa“). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, kupujúci si môže objednať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje. Kupujúci je povinný v prípade akejkoľvek zmeny aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup k svojmu užívateľskému účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím stranám používať používateľské konto.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú informatívne a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar doručovaný na území Slovenskej republiky.

3.4. Ak si chce kupujúci objednať tovar, vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • 3.4.1. objednaný tovar (objednaný tovar kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka vo webovom rozhraní obchodu),
 • 3.4.2. spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a
 • 3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru „objednávka“).

3.5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci do objednávky zadal, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby vyplývajúce z údajov zadaných do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU “. Informácie uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne.

3.6. Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nespochybniteľným spôsobom identifikuje objednaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Platnosť objednávky je podmienená vyplnením všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, oboznámením sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdením kupujúceho, že si tieto obchodné podmienky prečítal.

3.7. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu bezodkladne po jej prijatí elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke. (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.8. V závislosti od povahy objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) je predávajúci vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.9. Návrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky je platný pätnásť dní.

3.10. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácie), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.11. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nie je možné splniť, zašle predávajúci kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu zmenenú ponuku s uvedením možných variantov objednávky a so žiadosťou o vyjadrenie kupujúceho.

3.12. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa v tomto prípade uzatvára až po jej prijatí kupujúcim prostredníctvom e-mailu.

3.13. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci bez rozdielu oproti základnej sadzbe.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu týmito spôsobmi:

 • 4.1.1. v hotovosti v priestoroch predávajúceho na adrese;
 • 4.1.2. v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 • 4.1.3. bankovým prevodom na účet predávajúceho č.2001814216/2010 vo FIO (platby v Kč) nebo 2201814229/2010 vo FIO (platby v EUR) (dále jen „účet predávajúceho“) 

4.2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 4.6 Obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4. V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná okamžite po uzavretí kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že kupujúci nepotvrdí objednávku (článok 3.6), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

4.7. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru - za platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej forme na elektronickú adresu kupujúceho.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť:

 • 5.1.1. dodanie tovaru, ktorého cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle predávajúceho a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • 5.1.2. na dodávku alkoholických nápojov, ktoré možno dodať až po tridsiatich dňoch a ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávisle od vôle predávajúceho,
 • 5.1.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 • 5.1.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • 5.1.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • 5.1.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • 5.1.7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • 5.1.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eva.nemcova@farmers.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a další údaje dobrovolně vyplněné v registračním formuláři (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • 9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • 9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: FARMERS group s.r.o., Třída Komenského 865/43, 69701 Kyjov, adresa elektronické pošty eva.nemcova@farmers.cz, telefon +420724047662.

V Kyjově 2.6.2020